Notice & takedown

Notice en Takedown procedure

Huurzone ("Leverancier") doet er alles aan om te zorgen dat niets op haar website (huurzone.nl) strijdig is met de geldende wet en regelgeving. Stuit je onverhoopts op inhoud waarvan je vermoed dat deze in strijd is met de wettelijke voorschriften of een inbreuk vormt op rechten die je bezit, dan word je verzocht dit kenbaar te maken aan leverancier via het hieronder opgenomen formulier. In dit formulier staat vermeld welke informatie leverancier nodig heeft. Deze informatie is noodzakelijk om na te kunnen gaan waar de klacht precies betrekking op heeft. Doorgaans reageren wij binnen 14 werkdagen op een melding.

Procedure

Zodra we je klacht hebben ontvangen via het formulier, dan zullen we de volgende procedure doorlopen:

  • Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging;
  • Er zal een voorlopige beoordeling plaatsvinden betreffende de gegrondheid van je klacht. Is de klacht plausibel, dan zal het materiaal (terwijl de klacht geverifieerd wordt) tijdelijk worden geblokkeerd of verwijderd. Zijn wij van oordeel dat de klacht onterecht of niet plausibel is, dan zullen we je berichten over dit besluit en motivatie;
  • Voor zover noodzakelijk zullen we professioneel juridisch advies inwinnen aangaande de klacht;
  • We informeren de aan-leverancier van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft en bieden deze de gelegenheid de klacht te weerspreken;
  • De klacht zal door ons volledig worden onderzocht, we laten je de uitkomst hiervan weten en tevens berichten we je over de genomen- of te nemen maatregelen;
  • Toont het onderzoek je gelijk aan, dan wordt het materiaal definitief van de website verwijderd, tenzij je toestemming verstrekt het te handhaven.

Notice & Takedown formulier

Weghalen/blokkeren van het materiaal
Afgifte van NAW-gegevens van de plaatser
Inbreuk op auteursrecht, merkrecht of ander recht van de melder
Racistische, haatzaaiende of discriminerende uitlating
Smaad, laster, belediging of bedreiging van de melder
Schending van de privacy of portretrecht van de melder (incl. stalking)
Kinderporno of andere illegale pornografische publicatie
Computercriminaliteit (hacken, virussen, etc.)
Nee
Ja
Nee
Ja
Ik verklaar hierbij dat de bovengenoemde informatie naar waarheid is ingevuld, alsmede dat de informatie correct is. Ik ben zelf verantwoordelijk voor alle opgelopen schade wanneer blijkt dat deze onjuist is.
Ik verklaar hierbij rechthebbende dan wel gerechtigd te zijn om namens de rechthebbende op te treden.