Algemene voorwaarden

Download

Versie: 01-2020

Huurzone.nl is een platform dat wordt aangeboden door .

Artikel 1. Definities

 1. Huurzone: een handelsnaam van , gevestigd aan de Paardeweide 3E, 4824EH te Breda en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 736.67.005.
 2. Aanvullende voorwaarden: de in de Dienst vermelde dan actuele versie van aanvullende voorwaarden, onder welke benaming dan ook vermeld.
 3. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
 4. Dienst: het op haar Website aanbieden van een prikbord waarop Gebruiker advertenties voor (huur)woningen kan bekijken en op advertenties kan reageren.
 5. Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die middels een Standaard of Premium Account gebruik maakt van de Dienst.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst strekkende tot de uitvoering van de Dienst door Huurzone aan de Gebruiker.
 8. Partijen: Huurzone en Gebruiker.
 9. Premium Account: dit is een upgrade van het Standaard Account. Met het Premium Account kan de Gebruiker van alle aanvullende functionaliteiten van de Dienst gebruik maken, waaronder het gebruik van uitgebreide zoekfilters, het inzien van alle foto's en de omschrijving van (huur)woningen en het via het platform van de Dienst ongelimiteerd reageren op advertenties van (huur)woningen.
 10. Standaard Account: met een Standaard Account kan de Gebruiker gebruik maken van de Dienst voor zover het betreft het zoeken naar en bekijken van advertenties van (huur)woningen.
 11. Website: www.huurzone.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en eventueel bijbehorende mobiele applicaties, zoals iOS en Android app.

Artikel 2. Algemene bepalingen en Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de Diensten van Huurzone.
 2. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de (reclame)uitingen, in de aanbiedingen van Huurzone, op de Website en/of in de orderbevestiging binden Huurzone niet.
 3. Een aanvraag of bestelling door of namens de Gebruiker die via de Website aan Huurzone wordt gericht, leidt slechts tot het ontstaan van een Overeenkomst indien deze aanvraag of bestelling door Huurzone is bevestigd.
 4. Huurzone heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Gebruiker door Huurzone zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurzone.
 6. Indien in rechte zou komen vast te staan dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen met een soortelijke strekking, die niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 3. Levering van de Dienst

 1. De Dienst wordt door Huurzone aangeboden en bestaat enkel uit het voorzien in een (meta)advertentiezoekmachine naar (huur)woningen en het bieden van de mogelijkheid om als Gebruiker via haar platform in contact te komen met een verhuurder en/of makelaar. De Dienst heeft louter een ‘prikbord' functie. Het staat Gebruiker expliciet vrij om ook zonder gebruik te maken van het platform van de Dienst in contact te treden met een verhuurder en/of makelaar.
 2. Huurzone staat niet in voor de volledigheid van de resultaten van de zoekmachine en de omvang en juistheid van het woningaanbod.
 3. Gebruiker is zich ervan bewust dat Huurzone slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en een verhuurder en/of makelaar en te nimmer optreedt in de hoedanigheid van een bemiddelaar.
 4. Huurzone zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren. Huurzone is echter afhankelijk van de goede werking van producten en/of diensten van derden. Huurzone neemt daarom enkel verantwoordelijkheid voor datgene waarover zij controle kan uitoefenen.
 5. Huurzone staat er niet voor in dat de Dienst en/of de daarbij opgeslagen/verwerkte gegevens voortdurend en/of foutloos beschikbaar zijn.
 6. Huurzone heeft geen overeenkomsten gesloten met makelaars of andere partijen die advertenties voor huurwoningen aanbieden. Huurzone staat niet in voor de volledigheid van de resultaten van de zoekmachine en de omvang van het woningaanbod.

Artikel 4. Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiker dient zich bij het gebruik van Dienst te houden aan de voorwaarden uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst en voor de informatie die hij met behulp van de Dienst opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt.
 3. Indien de Gebruiker via de Website een account bij Huurzone aanmaakt, creëert de Gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden gebruikt na controle en akkoordbevinding aan de Gebruiker door Huurzone.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Huurzone mag er vanuit gaan dat als een persoon zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde persoon betreft van de Gebruiker.
 5. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de Gebruiker Huurzone hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.
 6. Gebruiker staat er voor in dat de gegevens in het account juist en volledig zijn.
 7. Gebruiker die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart Huurzone voor alle claims van derden in verband met de door Gebruiker op de Website geplaatste informatie.

Artikel 5. Onrechtmatig gebruik

 1. Aan het gebruik van de Dienst zijn voorwaarden verbonden. Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn.
 2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
  1. het opvragen, opslaan en/of verzenden van dreigende, beledigende, grievende, seksueel getinte dan wel discriminerende uitingen;
  2. het opvragen, opslaan en/of verzenden van pornografisch of obsceen materiaal;
  3. het downloaden, kopiëren of anderszins verspreiden van programma's, muziek, films of ander materiaal waarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten, wettelijke voorschriften en/of bepalingen.
  4. Zonder toestemming of noodzaak persoonsgegevens van derden te verzamelen of verspreiden;
  5. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
  6. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
  7. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  8. informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);
  9. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen.
 3. Huurzone behoudt zich het recht voor om een account geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken indien Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. In geen geval zal Huurzone aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

Artikel 6. Onderhoud en ondersteuning

 1. Huurzone zal Gebruiker ondersteunen bij het gebruik van de Dienst door middel van een supportdesk.
 2. Huurzone zal zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Huurzone kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
 3. Huurzone kan in het kader van onderhoud wijzigingen aanbrengen in de Dienst, met dien verstande dat deze wijzigingen geen afbreuk mogen doen aan de in de Overeenkomst overeengekomen functionaliteiten.
 4. Huurzone is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Huurzone zal een buitengebruikstelling zoveel mogelijk vooraf en tijdig aan Gebruiker communiceren, tenzij er sprake is van een noodsituatie, of wanneer het noodzakelijk is direct in te grijpen. Huurzone zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk laten plaatsvinden. Huurzone is nimmer aansprakelijk voor schade wegens het tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van de Dienst.

Artikel 7. Prijzen

 1. Het gebruik van de Dienst door middel van een Standaard Account is kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van uitgebreide functionaliteiten, waaronder het ongelimiteerd reageren op advertenties, heeft zij de mogelijkheid een Premium Account aan te maken.
 2. De prijzen van het Premium Account staan vermeld op de Website en zijn via deze link te raadplegen. Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website, in (reclame)uitingen en aanbiedingen van Huurzone zijn onder voorbehoud van programmeer-, typ-, of schrijffouten.
 4. Op de initiële prijzen voor het Premium Account kunnen mogelijk (tijdelijke) kortingen van toepassing zijn. Gebruiker heeft bij (automatische) verlening van het Premium Account niet andermaal aanspraak op eerder verleende kortingen.

Artikel 8. Betaling

 1. De vergoeding voor het Premium Account bestaat uit een bedrag dat bij het upgraden naar een Premium Account per maand, kwartaal of jaar wordt betaald. Bij het upgraden naar het Premium Account wordt de vergoeding van de eerste abonnementsperiode direct betaald. Bij (automatische) verlenging van de overeenkomst voor telkens maximaal een maand wordt het overeengekomen maandelijks bedrag telkens achteraf betaald.
 2. De Gebruiker is de vergoeding voor het Premium Account direct bij het upgraden van het Standaard Account naar het Premium Account (bij wege van vooruitbetaling) verschuldigd.
 3. Betaling van de vergoeding voor het Premium Account wordt verricht via de op de Website aangeboden betaalmethode. Tijdens betaling wordt Huurzone door Gebruiker gemachtigd om vergoedingen per automatische incasso van het corresponderende rekeningnummer te (laten) incasseren. In het geval dat incasso niet slaagt, zal Huurzone Gebruiker hiervan op de hoogte brengen en Gebruiker een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, heeft Huurzone het recht om het account van Gebruiker te blokkeren tot aan het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Direct na de eerste betaling door Gebruiker aan Huurzone wordt het Premium Account geactiveerd waarmee de betaalde dienstverlening door Huurzone aanvangt. Daarmee vervalt het herroepingsrecht van de Gebruiker. Bij het aanmaken van het Premium Account heeft Gebruiker daarmee ingestemd.
 5. Huurzone kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Huurzone van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker of de aard van de relatie met de Gebruiker hiertoe aanleiding geven.
 6. Huurzone is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Gebruiker zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.
 7. Aan een Gebruiker die niet of niet tijdig betaalt, wordt door Huurzone een aanmaning of ingebrekestelling gestuurd. Indien betaling uitblijft, is Gebruiker over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.
 8. Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Huurzone de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 40,--. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Huurzone onverlet.

Artikel 9. Klachtenprocedure

 1. Klachten over de dienstverlening van Huurzone dienen door de Gebruiker via het klachtformulier te worden ingediend bij Huurzone.
 2. Huurzone zal klachten binnen een termijn van vijf werkdagen in behandeling nemen.
 3. Een klacht dient voldoende gemotiveerd en onderbouwd te zijn.
 4. Huurzone zal zich inspannen de klacht zo snel en adequaat mogelijk te behandelen.
 5. Voor zover Huurzone van mening is dat zij nadere informatie nodig heeft van de Gebruiker ter afwikkeling van de klacht, zal de Gebruiker hieraan haar volledige medewerking verlenen.
 6. Zodra Huurzone de behandeling van de klacht heeft afgerond, zal zij de Gebruiker hierover informeren. Zij zal daarbij aangeven in hoeverre zij de klacht al dan niet honoreert.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst verwerkt Huurzone persoonsgegevens van de Gebruiker.
 2. Gebruiker en Huurzone worden beide gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst Huurzone naar haar Privacy Statement.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens draagt Huurzone zorg voor een passend beveiligingsniveau.
 4. Gebruiker heeft de mogelijkheid zelf een back-up van zijn gegevens te maken. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-up's. Huurzone is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

Artikel 11. Intellectuele Eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en alle (reclame)uitingen van Huurzone berusten bij Huurzone en/of haar licentiegevers. De Gebruiker erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
 2. Aan Gebruiker wordt hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van de Website en de Dienst overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
 3. Huurzone wordt geen rechthebbende op de informatie, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto- en filmmateriaal, die de Gebruiker middels de Dienst publiceert. Gebruiker verleent aan Huurzone een niet-exclusief gebruiksrecht op die informatie. Onder het gebruiksrecht van Huurzone valt ook het recht om de informatie op websites van haar partners te publiceren.
 4. De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. Huurzone heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
 5. Indien informatie zonder toestemming van Gebruiker is overgenomen op websites van derden, is Huurzone door Gebruiker gemachtigd om op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in recht op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Huurzone, maar Gebruiker dient zo nodig medewerking te verlenen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst voor het Standaard Account is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan op ieder moment met onmiddellijke ingang door partijen worden opgezegd.
 2. De looptijd van de Overeenkomst voor het Premium Account is afhankelijk van het abonnement waarvoor Gebruiker heeft gekozen.
 3. De looptijd van het Premium Account wordt automatisch verlengd met telkens maximaal een maand.
 4. De Gebruiker kan het Premium Account opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 dag voor het einde van de dan actuele looptijd. Gebruiker is bevoegd tussentijds op te zeggen met dien verstande dat de vergoeding verschuldigd blijft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld wordt de totale aansprakelijkheid van Huurzone wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Huurzone is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade ontstaan door het verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Gebruiker dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een jaar na ontdekking van de schadeveroorzakende gebeurtenis Huurzone schriftelijk in kennis te stellen. Na verloop van deze termijn vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 14. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Huurzone nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, staking, bedrijfsstoornissen en stagnatie in toelevering.

Artikel 15. Wijzigingen

 1. Huurzone behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Gebruiker bekend gemaakt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangewezen.
 3. Indien gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Huurzone gevestigd is.

Artikel 17. Contactgegevens

 1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens:

  Huurzone
  Postbus 5548
  4801 DZ Breda

  e-mail: [email protected]